Uz visām precēm, kuras piedāvā mūsu veikals, darbojas garantija, kura tiek nodrošināta saskaņā ar preces ražotāja noteiktajiem garantijas apkalpošanas nosacījumiem.

 

Pirms preces lietošanas lūdzam rūpīgi izlasīt preces lietošanas instrukciju un garantijas nosacījumus.

Garantija ir spēkā, ja precei tiek uzrādīts garantijas talons un pirkumu apliecinošs dokuments (čeks, pavadzīme, kvīts vai bankas apliecināts maksājuma uzdevums). Aizliegts izdarīt jebkādas izmaiņas, dzēst vai pārrakstīt pirkumu apliecinošajā dokumentā vai garantijas talonā norādītos datus – šādā gadījumā documents tiks atzīts pār spēkā neesošu.

 

Garantija nav derīga sekojošos gadījumos:

 

  1. Mehānisku bojājumu gadījumā, klienta vainas dēļ, gadījumos, kad klients nav ievērojis lietošanas noteikumus, kas norādīti ekspluatācijas instrukcijā, uzglabāšanas noteikumus un/vai transportēšanas nosacījumus, kā arī gadījumos, kad izstrādājums nav pareizi uzstādīts un pievienots.

 

  1. Gadījumos, kad prece/izstrādājums netiek izmantots pēc nozīmes.

 

  1. Gadījumos, kad:

– prece ir patvaļīgi labota vai izmainīta

– tiek konstatēts fakts, ka ir bojāta garantijas plombe un/vai sērijas numurs

– precei radušies bojājumi, kurus izraisījusi ūdens, vielu, šķidrumu, svešķermeņu vai kukaiņu nokļūšana preces iekšienē (neattiecas uz precēm, kurām norādīta attiecīga noturība)

– precei ir radušies bojājumi strauju temperatūras svārstību, citu sadzīves un ārējo faktoru dēļ (putekļi, netīrumi, ilgstošs mitrums u.c.)

– precēi nav veikta regulārā apkope, par kuru ir norādīts preces lietošanas instrukcijā

– prece, kas paredzēta personiskām (sadzīves, ģimenes) vajadzībām, izmantota peļņas gūšanai, ražošanas vajadzībām vai citiem neatbilstošiem mērķiem

– preces bojājums radies dabas stihijas dēļ (plūdi, vētra, zibens spēriens, ugunsgrēks, zemestrīce).

 

Atteikšanās tiesības:

 

Atbilstoši “Patērētāju tiesību aizsardzības likumā” 12 panta, 6 daļai un Latvijas Republikas Ministru Kabineta 2002. gada 30. maija noteikumiem Nr. 207 “Noteikumi par distances līgumu”, patērētājam ir tiesības 14 kalendāro dienu laikā veikalā iegādāto preci nodot atpakaļ.

Pircējam ir tiesības uz bezmaksas remontu un trūkumu likvidēšanu, tajā skaitā uz maiņu, ja uz tām attiecas garantija, 14 dienu laikā, skaitot no kļūmes pieteikšanas dienas, pie tam transporta izdevumus sedz Pircējs.

 

Latvijas Republikas Patērētāju tiesību aizsardzības likuma 12.panta sestā daļa nosaka, ka patērētājs ir atbildīgs par preces kvalitātes un drošuma saglabāšanu atteikuma tiesību realizēšanas termiņā.

 

ACS Baltija atstāj aiz sevis tiesības atteikt pircējam preces atgriešanu/atdošanu, ja prece atrodas ekspluatācijā un/vai bojātā prece nav pilnā komplektācijā. Norādītie nosacījumi, neierobežo pircēja likumiskās tiesības.